Хариуцагч /Өмгөөлөгч/

 

Зөрчлийн утга

 

Хүлээлгэсэн шийтгэл

 

 

 

1.

 

 

 

Х.О

 

Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 “Өмгөөлөгч нь өмгөөлөгчийн мэргэжлийн үүргээс бусад үйл ажиллагаа болон хувийн амьдралдаа мэргэжлийн үүрэгтэйгээ зөрчилдөх нөхцөл байдал бий болгохоос зайлсхийнэ”, заалтуудыг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

Сануулах

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

О.Б

 

Өмгөөлөгч О.Баяраа нь Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.11 “шүүх хуралдаанд үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад чиглэсэн зохих мэдээлэл, судалгаа, бэлтгэлтэй оролцох”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.12 хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаанд товлосон цагт оролцох “, заалтуудыг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

 

Сануулах

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Р.Н

 

Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 “өмгөөлөгчөө чөлөөтэй сонгох”, 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах”, Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 “Өмгөөлөгч нь мэргэжлийн үйл ажиллагаагаа хараат бусаар эрхлэх төдийгүй бусад өмгөөлөгч, хуульчийн хараат бус байдалд хүндэтгэлтэй хандана”, 14 дүгээр зүйлийн 14.11 “Өмгөөлөгч өөр өмгөөлөгчийн ажиллаж байгаа хэрэг, маргаанд хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлт хүлээн авбал энэ тухай тухайн өмгөөлөгчид мэдэгдсэний дараа үйлчилгээг үзүүлнэ” заасныг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

 

 

 

 

Сануулах

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Р.М

 

Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 “хууль дээдлэх, шударга ёсыг сахих”, 4.1.3 “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх”, 13 дугаар зүйлийн 13.1.12 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдийн хууль бус шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзах”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.5 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо холбогдох хуульд заасан журмыг дагаж мөрдөх”, 14.1.10 “өмгөөлөгчийн туслах, өмгөөллийн хуулийн этгээдийн өмгөөлөгч бус ажилтны үйлчлүүлэгчид учруулсан хохирол, гэм хорыг хариуцах” заасныг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

 

 

 

Сануулах

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Д.Ц

 

Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 “хууль дээдлэх, шударга ёсыг сахих”, 4.1.3 “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх”8 14 дүгээр зүйлийн 14.1.5 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо холбогдох хуульд заасан журмыг дагаж мөрдөх”, 14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах”, заасныг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

 

 

Сануулах

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Ш.Х

 

Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 “хууль дээдлэх, шударга ёсыг сахих”, 4.1.5 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулийн хүрээнд тууштай хамгаалах”, 14.1.2 “үйлчлүүлэгчтэй холбоотой гүйцэтгэсэн аливаа үйл ажиллагааны талаар түүнд мэдэгдэх, тайлбарлах”, 15.1.3 “үйлчлүүлэгчид хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар буруу, ташаа мэдээлэл өгөх, хэрэг, маргааны бодит байдлыг нуун дарагдуулах”, 15.1.10 “хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий этгээд, эсхүл хэрэг, маргааны оролцогчийг ашиглан өөрийн хууль зүйн мэргэжлийн туслалцааг бусдад тулгах, үйлчлүүлэгч олж өгсний төлөө бусдад шан харамж өгөх, өгөхөөр амлах”, 19.3 “Өмгөөллийн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор хуулийн этгээдийн оноосон нэр, хаяг, түүнд ажиллах өмгөөлөгчдийн нэрсийг өмгөөлөгчдийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх бөгөөд уг бүртгэлд өөрчлөлт орсон тухай бүр Өмгөөлөгчдийн Холбоонд бичгээр мэдэгдэнэ”, заасныг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

 

 

 

 

Сануулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц.Д

 

Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 “хууль дээдлэх, шударга ёсыг сахих”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах”, 15 дугаар зүйлийн 15.1.2 “өмгөөллийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар амлалт өгөх, шашны зан үйл ашиглах, үйлчлүүлэгчийг төөрөгдүүлэх, хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхдээ өмгөөллийн хөлсөнд хамаарахгүй мөнгө, бэлэг, шан харамж авах, шаардах”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 “Өмгөөлөгч нь өмгөөлөгчийн мэргэжлийн үүргээс бусад үйл ажиллагаа болон хувийн амьдралдаа мэргэжлийн үүрэгтэйгээ зөрчилдөх нөхцөл байдал бий болгохоос зайлсхийнэ.”11 дүгээр зүйлийн 11.1 “Өмгөөлөгч нь өөрийн мэргэжлийн үүрэгтэй холбоотой худал, төөрөгдүүлсэн агуулгатай, өмгөөлөгчийн мэргэжлийн нэр хүндийг гутаасан, эсхүл хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх мэдээлэл хийхийг хориглоно”  заасныг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

 

 

 

 

Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг хүчингүй болгох

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ө.А

 

 

 

Өмгөөллийн тухай хуулийн 4.1.2 “өмгөөлөгчөө чөлөөтэй сонгох”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.5 “хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо холбогдох хуульд заасан журмыг дагаж мөрдөх”, 22.1 “Өмгөөлөгч өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ үйлчлүүлэгч, эсхүл түүний сонгосон этгээдтэй хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх гэрээг бичгээр байгуулна”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 “Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх харилцаа нь үйлчлүүлэгчийн хүсэлт гэрээнд үндэслэнэ”, 26 дугаар зүйлийн 26.3.2 “үйлчлүүлэгч нь өмгөөлөгчийн зөвлөгөө, хууль зүйн үйлчилгээг ашиглан хууль бус үйл ажиллагаа явуулахаар байвал”, 26.3.5 “үйлүүлэгч нь өмгөөлөгчдөө гарган өгсөн мэдээлэл нь бодитой бус, хуурамч нотлох баримт ашигласан болох нь илэрсэн” гэсэн заалтуудыг тус тус зөрчсөнд тооцож Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.2-т зааснаар

 

 

 

 

 

 

Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг 2 жил хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлэх