Хариуцагч /Өмгөөлөгч/

 

Зөрчлийн утга

 

Хүлээлгэсэн шийтгэл

1. Г.Г Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1 “үйлчлүүлэгчид хууль зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгч, өмгөөллийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр цаг алдалгүй өгөх…” 14.1.3 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах”  Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д “Өмгөөлөгч нь мэргэжлийн үйл ажилл

агаандаа чин сэтгэлээсээ хандах бөгөөд хүчин чармайлт гаргаж, шуурхай, зохион байгуулалттай ажиллана”, 16 дугаар зүйлийн 16.1.3-д “үйлчилгээний явцын талаар тухай бүр үйлчлүүлэгчид мэдээллэх”, 16.1.4-д “үйлчлүүлэгчийн мэдээлэл хүссэн үндэслэл бүхий хүсэлтийг шуурхай хангах”, тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.2-т зааснаар

 

 

 

1 жил түдгэлзүүлсэн

 

 

2.  

Ц.Э

Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах” 14.1.8 “өмгөөллийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомж болон Мэргэжлийн ёс зүйн дүрэм /цаашид “Ёс зүйн дүрэм” гэх/-ээр хориглосон үйлдэл, эс үйлдэхүйн талаар үйлчлүүлэгчид тайлбарлах”, 14.1.9 дэх хэсгийн “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж”, Өмгөөлөгчийн ёс зүйн дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6 “хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа” гэж өмгөөлөгчөөс үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахын тулд явуулж байгаа хууль зүйн зөвлөгөө, лавлагаа өгөх, хууль зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн эх боловсруулах, хянах, батлах, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, төлөөлөх, өмгөөлөх зэрэг мэргэжлийн үйл ажиллагааг; 3.1.8.“зохисгүй байдал” гэж хууль, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааныхэм хэмжээ, энэ дүрмийг зөрчсөн, эсхүл өмгөөлөгчийн хараат бус, зарчимч байдлыг алдагдуулсан аливаа үйлдэл, эс үйлдэхүйг,  11 дүгээр зүйлийн 11.1. “Өмгөөлөгч нь өөрийн мэргэжлийн үүрэгтэй холбоотой худал, төөрөгдүүлсэн агуулгатай, өмгөөлөгчийн мэргэжлийн нэр хүндийг гутаасан, эсхүл хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх мэдээлэл хийхийг хориглоно”, тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар  

 

 

 

 

 

 

 

Сануулах

3. М.И Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1 “үйлчлүүлэгчид хууль зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгч өмгөөллийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр цаг алдалгүй өгөх, өмгөөллийн үйл ажиллагаа болон хууль тогтоомжийн агуулга хууль зүйн үр дагаврыг бүрэн тайлбарлах”, 14.1.2 “үйлчлүүлэгчтэй холбоотой гүйцэтгэсэн аливаа үйл ажиллагааны талаар түүнд мэдэгдэх тайлбарлах”, 14.1.3 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах”, 14.1.6 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, шийдвэрийг хүндэтгэх”, 15 дугаар зүйлийн 15.1.3 “үйлчлүүлэгчид хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар буруу, ташаа мэдээлэл өгөх, хэрэг, маргааны бодит байдлыг нуун дарагдуулах”, 22 дугаар зүйлийн 22.1 “Өмгөөлөгч өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ үйлчлүүлэгч, эсхүл түүний сонгосон этгээдтэй хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх гэрээг бичгээр байгуулна”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 “Хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх гэрээг бичгээр байгуулж, гэрээнд Өмгөөллийн тухай хуулийн 22.2-т заасан зүйлийг тусгасан байна”,  16 дугаар зүйлийн 16.1.3 “үйлчилгээний явцын талаар тухай бүрд нь үйлчлүүлэгчид мэдээлэх” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.3-т зааснаар Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг хүчингүй болгох
4. Б.Б Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах”, 14.1.5 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо холбогдох хуульд заасан журмыг дагаж мөрдөх”, 14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах”, 15 дугаар зүйлийн 15.1.2 “өмгөөллийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар амлалт өгөх, шашны зан үйл ашиглах, үйлчлүүлэгчийг төөрөгдүүлэх, хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхдээ өмгөөллийн хөлсөнд хамаарахгүй мөнгө, бэлэг, шан харамж авах, шаардах”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 “Өмгөөлөгч нь хууль зүйн үйлчилгээний зорилго, хүрээ, шийдлийг тодорхойлохдоо үйлчлүүлэгчийн хүсэл зориг, ашиг сонирхолд үндэслэнэ. Өмгөөлөгч нь үйлчлүүлэгчийн шийдвэрт хүндэтгэлтэй хандах бөгөөд түүнд дарамт, шахалт үзүүлж болохгүй” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар Сануулах
5. Д.Б Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 “хууль дээдлэх, шударга ёсыг сахих”, 15 дугаар зүйлийн 15.1.2 “өмгөөллийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар амлалт өгөх, шашны зан үйл ашиглах, үйлчлүүлэгчийг төөрөгдүүлэх, хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхдээ өмгөөллийн хөлсөнд хамаарахгүй мөнгө, бэлэг, шан харамж авах, шаардах”,  Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 “Өмгөөлөгч нь үйлчилгээний хүрээ, хөлс, зардлын хэмжээ, тэдгээрийг тодорхойлох аргын талаарх саналаа үйлчлүүлэгчид урьдчилан танилцуулсан байна” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар  Сануулах
6. М.Э Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.5 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо холбогдох хуульд заасан журмыг дагаж мөрдөх”, 14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 “Өмгөөлөгч нь шүүгч, прокурор, мөрдөгч, хууль сахиулагч болон шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцож байгаа бусад

оролцогчид зүй бусаар нөлөөлөх эсхүл шийдвэр гаргасных нь төлөө

тэднийг сайшаах, буруутгахыг хориглоно”, тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

Сануулах
7. Г.Н Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1 “үйлчлүүлэгчид хууль зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгч өмгөөллийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр цаг алдалгүй өгөх, өмгөөллийн үйл ажиллагаа болон хууль тогтоомжийн агуулга хууль зүйн үр дагаврыг бүрэн тайлбарлах”, 14.1.2 “үйлчлүүлэгчтэй холбоотой гүйцэтгэсэн аливаа үйл ажиллагааны талаар түүнд мэдэгдэх тайлбарлах”, 14.1.3 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах”, 14.1.6 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, шийдвэрийг хүндэтгэх”, 14.1.7 “өмгөөллийн үйл ажиллагааны зорилгод хүрэх арга хэлбэрийн талаар үйлчлүүлэгчтэй зөвлөлдөх”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3 “Өмгөөлөгч зайлшгүй нөхцөл байдлын улмаас үйлчилгээний хүрээг өөрчлөх шаардлагатай гэж үзвэл үйлчлүүлэгчээс мэдээлэлтэй зөвшөөрөл авна” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар Сануулах
8. Г.М Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 “Өмгөөлөгч нь өмгөөлөгчөөс үйлчилгээ аваагүй этгээдийн ашиг сонирхол өөрийн үйлчлүүлэгчийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөхүйц гэдгийг мэдсэн, эсхүл мэдэх ёстой байсан бол тухайн этгээдэд өмгөөлөгчөөс үйлчилгээ авах хэрэгтэй гэдгээс бусад зөвлөгөө өгч болохгүй”,  39 дүгээр зүйлийн 39.1 “Өмгөөлөгч нь зөвхөн ашиг олох зорилгоор, эсхүл хүч хэрэглэх, дарамт үзүүлэх, айлган сүрдүүлэх, гарцаагүй байдалд оруулах зэрэг зүй бус аргаар хууль зүйн үйлчилгээнийхээ талаар тухайлсан этгээдтэй уулзах, утсаар ярих, бичгээр харилцах, дууны, эсхүл дуу-дүрсний бичлэг, цахим зэрэг хэлбэрээр харилцаж ятгахыг хориглоно.” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар Сануулах
9. Ю.Б Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 “хууль дээдлэх, шударга ёсыг сахих”, 4.1.3 “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.5 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо холбогдох хуульд заасан журмыг дагаж мөрдөх”, 15 дугаар зүйлийн 15.1.5 “өөрийн үйлчлүүлэгчийн эсрэг ашиг сонирхол бүхий хэрэг, маргааны оролцогч талаас шан харамж авах, авахыг зөвшөөрөх, өөртөө давуу байдал бий болгуулах, тэдгээртэй үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр харилцах”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 “Өмгөөлөгч үйлчилгээ үзүүлэхдээ үйлчлүүлэгчийн нэрийн өмнөөс хууль болон гэрээгээр олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд өөрөө санаачлан үйлчлүүлэгчийн эрх, ашиг сонирхолд нийцэх мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулж болно.” 30 дугаар зүйлийн 30.1 “Өмгөөлөгч нь өөрийн үйлчлүүлэгчийн эсрэг этгээдтэй түүний өмгөөлөгчийг байлцуулахгүйгээр үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар

харилцахыг хориглоно. Тухайн этгээдийн өмгөөлөгч нь зөвшөөрсөн, эсхүл хуульд заасан тохиолдолд энэ хориглолт нь хамаарахгүй.”, 39 дүгээр зүйлийн 39.1 “Өмгөөлөгч нь зөвхөн ашиг олох зорилгоор, эсхүл хүч хэрэглэх, дарамт үзүүлэх, айлган сүрдүүлэх, гарцаагүй байдалд оруулах зэрэг зүй бус аргаар хууль зүйн үйлчилгээнийхээ талаар тухайлсан этгээдтэй уулзах, утсаар ярих, бичгээр харилцах, дууны, эсхүл дуу-дүрсний бичлэг, цахим зэрэг хэлбэрээр харилцаж ятгахыг хориглоно.” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.2-т зааснаар

2 жил түдгэлзүүлсэн
10. Н.Ц Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах”,  14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 “Өмгөөлөгч нь өмгөөлөгчийн мэргэжлийн үүргээс бусад үйл ажиллагаа болон хувийн амьдралдаа мэргэжлийн үүрэгтэйгээ зөрчилдөх нөхцөл байдал бий болгохоос зайлсхийнэ” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар Сануулах
11. Т.М Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх”, 4.1.6 “хүнлэг, энэрэнгүй байх”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.5 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо холбогдох хуульд заасан журмыг дагаж мөрдөх”, 14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах”, 15 дугаар зүйлийн 15.1.3 “үйлчлүүлэгчид хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар буруу, ташаа мэдээлэл өгөх, хэрэг, маргааны бодит байдлыг нуун дарагдуулах”, 15.1.4 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, хүсэл зоригийн эсрэг байр суурь илэрхийлэх, эсхүл хэрэг, маргааны эсрэг талд ашигтай аливаа үйлдэл хийх, үйлчлэх, мэдээлэл дамжуулах”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 “Өмгөөлөгч нь үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ гуравдагч этгээдэд хүндрэл учруулах, цагийг нь үрэх, эсхүл тухайн этгээдийн эрхийг зөрчиж үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар Сануулах
12. Г.Ө Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.12 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаанд товлосон цагт оролцох”,  Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн “7.1 Өмгөөлөгч нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа чин сэтгэлээсээ хандах бөгөөд хүчин чармайлт гаргаж, шуурхай, зохион байгуулалттай ажиллана” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар Сануулах
13. Ч.Г Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн “7.1 Өмгөөлөгч нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа чин сэтгэлээсээ хандах бөгөөд хүчин чармайлт гаргаж, шуурхай, зохион байгуулалттай ажиллана”, 17 дугаар зүйлийн 17.3 “Өмгөөлөгч нь үйлчилгээний хүрээ, хөлс, зардлын хэмжээ, тэдгээрийг тодорхойлох аргын талаарх саналаа үйлчлүүлэгчид урьдчилан танилцуулсан байна”, Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 “хууль дээдлэх, шударга ёсыг сахих”, 22 дугаар зүйлийн 22.2 “22.2.Хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх гэрээнд дараах зүйлийг тусгана” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.3-т зааснаар Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг хүчингүй болгох
14. Э.М Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 “хууль дээдлэх, шударга ёсыг сахих”, 4.1.3 “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах”, 14.1.4 “өмгөөллийн нууц, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх явцад олж мэдсэн төрийн болон албаны нууц, байгууллагын нууц, хүний эмзэг мэдээллийг задруулахгүй байх”, 14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.3-т зааснаар Сануулах
15. Ж.Б Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.5 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулийн хүрээнд тууштай хамгаалах”, 14 дүгээр зүйлийн 14.1.2 “үйлчлүүлэгчтэй холбоотой гүйцэтгэсэн аливаа үйл ажиллагааны талаар түүнд мэдэгдэх тайлбарлах”, 14.1.12 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаанд товлосон цагт оролцох”,  Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн “7.1 Өмгөөлөгч нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа чин сэтгэлээсээ хандах бөгөөд хүчин чармайлт гаргаж, шуурхай, зохион байгуулалттай ажиллана”, 16 дугаар зүйлийн 16.1.3 “үйлчилгээний явцын талаар тухай бүрд нь үйлчлүүлэгчид мэдээлэх” тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.3-т зааснаар Сану

улах