МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ БЭЛГЭ ТЭМДЭГ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ХУРААМЖИЙН ЖУРАМ

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ БҮРТГЭЛИЙН НЭГДСЭН ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ БҮРТГЭЛИЙН НЭГДСЭН ЖУРМЫГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ

ӨМГӨӨЛӨГЧ БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХЭРЭГЛЭХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРООНЫ МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ АХМАДЫН  ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ

“ӨМГӨӨЛӨГЧ СЭТГҮҮЛ” ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ТУСЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ӨМСГӨЛ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ГИШҮҮН ӨМГӨӨЛӨГЧ, АЖЛЫН АЛБАНЫ АЖИЛТНУУДАД НЭГ  УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ

ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН НИЙТЭД ТУСТАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ НИЙСЛЭЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ТОМИЛОХ ЖУРАМ