2021 ОНЫ ШИЙДВЭР

 

Хариуцагч

/Өмгөөлөгч/

 

 

 Зөрчлийн утга

 

Хүлээлгэсэн шийтгэл

1. К.С Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.5 дахь хэсгийн “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулийн хүрээнд тууштай хамгаалах” Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн  16.1.2-т заасан хууль зүйн үйлчилгээний зорилгод хүрэх арга замын талаар үйлчлүүлэгчтэй зөвлөлдөх” гэснийг  зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.2-т зааснаар  

1 жил түдгэлзүүлсэн

2. М.И Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1 дэх хэсгийн “үйлчлүүлэгчид хууль зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгч өмгөөллийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр цаг алдалгүй өгөх, өмгөөллийн үйл ажиллагаа болон хууль тогтоомжийн агуулга хууль зүйн үр дагаврыг бүрэн тайлбарлах”, 14.1.2 дахь хэсгийн “үйлчлүүлэгчтэй холбоотой гүйцэтгэсэн аливаа үйл ажиллагааны талаар түүнд мэдэгдэх тайлбарлах”, 14.1.3 дахь хэсгийн “үйлчлүүлэгчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхолыг хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан, шударгаар тууштай хамгаалах” үүргээ биелүүлээгүй, 15 дугаар зүйлийн 15.1.3 дахь хэсгийн “үйлчлүүлэгчид хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар буруу ташаа мэдээлэл өгөх, хэрэг маргааны бодит байдлыг нуун дарагдуулах” заалтыг зөрчсөн.

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 16.1.3-дахь хэсгийн үйлчилгээний явцын талаар тухай бүрд нь үйлчлүүлэгчид мэдээлэх” гэснийг зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

 

Сануулсан

3.  Б.Б Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 дахь хэсгийн “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх ”

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн  43 дугаар зүйлийн 43.1.2 -т заасан өмгөөлөгчийн мэргэжлийн нэр хүндийг хамгаалах” гэснийг  зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.2-т зааснаар

2 жил түдгэлзүүлсэн
4. Т.Х, Ч.Э нар Өмгөөллийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.5 дахь хэсгийн “өөрийн үйлчлүүлэгчийн эсрэг ашиг сонирхол бүхий хэрэг, маргааны оролцогч талаас шан харамж авах, авахыг зөвшөөрөх, өөртөө давуу байдал бий болгуулах, тэдгээртэй үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр харилцах”

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн  4 дүгээр зүйл Өмгөөлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтална, 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсгийн хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх гэрээг бичгээр байгуулж, гэрээнд Өмгөөллийн тухай хуулийн 22.2-т заасан зүйлийг тусгасан байна, 18 дугаар зүйлийн 18.3-т заасан Өмгөөлөгч нь үйлчлүүлэгчид хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой мэдээллийг үйлчлүүлэгчийн ашиг сонирхолд сөргөөр, эсхүл өөр зорилгоор ашиглахыг хориглоно” гэсэн заалтыг тус, тус  зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

Сануулсан
5.  

Ч.Г

Өмгөөллийн тухай хуулийн  14 дүгээр зүйлийн 14.1.1. “үйлчлүүлэгчид хууль зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгч, өмгөөллийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр цаг алдалгүй өгөх, өмгөөллийн үйл ажиллагаа болон хууль тогтоомжийн агуулга, хууль зүйн үр дагаврыг бүрэн тайлбарлах;

14.1.2.үйлчлүүлэгчтэй холбоотой гүйцэтгэсэн аливаа үйл ажиллагааны талаар түүнд мэдэгдэх, тайлбарлах;

14.1.3.үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах; 22 дугаар зүйлийн 22.2.3.төлбөрийн хэмжээ, төлөх нөхцөл, дансны дугаар;

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 -т заасан “өмгөөлөгч нь мэргэжлийн үүргээс бусад үйл ажиллагаа болон хувийн амьдралдаа мэргэжлийн үүрэгтэйгээ зөрчилдөх нөхцөл байдал бий болгохоос зайлсхийнэ” гэснийг  зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

Сануулсан

6. Ж.Г Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 -т заасан “Өмгөөлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтална, 39 дүгээр зүйлийн 39.1 дэх хэсгийн өмгөөлөгч нь зөвхөн ашиг олох зорилгоор, эсхүл хүч хэрэглэх, дарамт үзүүлэх, айлган сүрдүүлэх, гарцаагүй байдалдт оруулах зэрэг зүй бус аргаар хууль зүйн үйлчилгээнийхээ талаар тухайлсан этгээдтэй уулзах, утсаар ярих, бичгээр харилцах, дууны, эсхүл дуу- дүрсний бичлэг, цахим зэрэг хэлбэрээр харилцаж ятгахыг хориглоно,

Өмгөөллийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.5 дахь хэсгийн “өөрийн үйлчлүүлэгчийн эсрэг ашиг сонирхол бүхий хэрэг, маргааны оролцогч талаас шан харамж авах, авахыг зөвшөөрөх, өөртөө давуу байдал бий болгуулах, тэдгээртэй үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр харилцах” гэснийг  зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

Сануулсан
7. Э.Б Өмгөөлөгчдийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2 дахь хэсгийн 19.2.1 “нэг үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлэх нь тухайн өмгөөлөгчийн бусад үйлчлүүлэгчийнх нь шууд эсрэг байх”, 19.2.2 “урьдын үйлчлүүлэгч, бусад үйлчлүүлэгч, гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээсэн өмгөөлөгчийн үүрэг, эсхүл өмгөөлөгчийн хувийн ашиг сонирхол нь түүний үйлчлүүлэгчид үзүүлэх үйлчилгээг хязгаарлах бодит эрсдэл бий болох”, Өмгөөллийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.4 “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол, хүсэл зоригийн эсрэг байр суурь илэрхийлэх, эсхүл хэрэг, маргааны эсрэг талд ашигтай аливаа үйлдэл хийх, үйлчлэх, мэдээлэл дамжуулах”, 15.2 дахь хэсгийн 15.2.1 “хэрэг, маргааны талаар үйлчлүүлэгчтэй ашиг сонирхлын зөрчилтэй”, 15.2.3 “хэрэг, маргааны талаар үйлчлүүлэгчийн эсрэг ашиг сонирхол бүхий этгээдэд хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлж байгаа” гэснийг зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар Сануулсан
8.   Г.Н Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсгийн 14.1.12 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаанд товлосон цагт оролцох”, 15 дугаар зүйлийн 15.1.2  “өмгөөллийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар амлалт өгөх, шашны зан үйл ашиглах, үйлчлүүлэгчийг төөрөгдүүлэх, хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхдээ өмгөөллийн хөлсөнд хамаарахгүй мөнгө, бэлэг, шан харамж авах, шаардах” гэснийг  зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар Сануулсан
9. Д.Н Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 дахь хэсгийн “хууль дээдлэх, шударга ёсыг сахих”, 4.1.3 дахь хэсгийн “хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хүндэтгэх ” Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 -т заасан “Өмгөөлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасан зарчмыг үйл ажиллагаандаа баримтална”, 7 дугаар зүйлийн 7.1 “Өмгөөлөгч нь мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа чин сэтгэлээсээ хандах бөгөөд хүчин чармайлт гаргаж, шуурхай, зохион байгуулалттай ажиллана” гэснийг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.2-т зааснаар

 

1 жил түдгэлзүүлсэн
10. Д.С Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсгийн 14.1.9 “үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах, үүргээ биелүүлээгүй, Өмгөөллийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.5 дахь хэсгийн “өөрийн үйлчлүүлэгчийн эсрэг ашиг сонирхол бүхий хэрэг, маргааны оролцогч талаас шан харамж авах, авахыг зөвшөөрөх, өөртөө давуу байдал бий болгуулах, тэдгээртэй үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр харилцах”-ыг хориглоно

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1 дэх хэсгийн өмгөөлөгч нь зөвхөн ашиг олох зорилгоор, эсхүл хүч хэрэглэх, дарамт үзүүлэх, айлган сүрдүүлэх, гарцаагүй байдалдт оруулах зэрэг зүй бус аргаар хууль зүйн үйлчилгээнийхээ талаар тухайлсан этгээдтэй уулзах, утсаар ярих, бичгээр харилцах, дууны, эсхүл дуу- дүрсний бичлэг, цахим зэрэг хэлбэрээр харилцаж ятгахыг хориглоно гэснийг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.1-т зааснаар

 

Сануулсан
11.  М.А Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3 дахь хэсгийн үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах; 14.1.11.шүүх хуралдаанд үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад чиглэсэн зохих мэдээлэл, судалгаа, бэлтгэлтэй оролцох, 14.1.12.хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаанд товлосон цагт оролцох;

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсгийн 16.1.2 “хууль зүйн үйлчилгээний зорилгод хүрэх арга замын талаар үйлчлүүлэгчтэй зөвлөлдөх, 16.1.3 “үйлчилгээний явцын талаар тухай бүрд нь үйлчлүүлэгчид мэдээлэх гэснийг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

 

 

 

Сануулсан

12. Ю.Т Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.1.үйлчлүүлэгчид хууль зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгч, өмгөөллийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр цаг алдалгүй өгөх, өмгөөллийн үйл ажиллагаа болон хууль тогтоомжийн агуулга, хууль зүйн үр дагаврыг бүрэн тайлбарлах;

14.1.2.үйлчлүүлэгчтэй холбоотой гүйцэтгэсэн аливаа үйл ажиллагааны талаар түүнд мэдэгдэх, тайлбарлах;

14.1.3.үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах;

14.1.12.хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаанд товлосон цагт оролцох;

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 16 дугаар зүйлийн  16.1.3 “үйлчилгээний явцын талаар тухай бүрд нь үйлчлүүлэгчид мэдээлэх” гэснийг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

 

 

 

 

Сануулсан

13.  М.Э Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.9 дэх хэсгийн үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, Ёс зүйн дүрмийг баримтлах; 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсгийн Өмгөөлөгч өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхдээ үйлчлүүлэгч, эсхүл түүний сонгосон этгээдтэй хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх гэрээг бичгээр байгуулна гэснийг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар  

 

 

Сануулсан

14. Т.Ц Өмгөөллийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.5 дахь хэсгийн “үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулийн хүрээнд тууштай хамгаалах”, Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3.үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах,  14.1.12 “хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаанд товлосон цагт оролцох” гэснийг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар  

Сануулсан

15. Б.С Өмгөөллийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.3 үйлчлүүлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулиар хориглоогүй арга, хэрэгсэл ашиглан шударгаар, тууштай хамгаалах; 14.1.10 Өмгөөлөгчийн туслах, өмгөөллийн хуулийн этгээдийн өмгөөлөгч бус ажилтны үйлчлүүлэгчид учруулсан хохирол, гэм хорыг хариуцах;

Мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.2 “хууль зүйн үйлчилгээний зорилгод хүрэх арга замын талаар үйлчлүүлэгчтэй зөвлөлдөх, гэснийг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.1-т зааснаар

 

 

Сануулсан

16. Ч.Г Өмгөөллийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсгийн “Хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх гэрээнд дараах зүйлийг тусгана”, 22.2.3 дахь хэсгийн “төлбөрийн хэмжээ, төлөх нөхцөл, дансны дугаар” 22.2.4 “хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх явцад өмгөөлөгчөөс гарах зардлыг нөхөн төлөх нөхцөл”, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсгийн “Өмгөөлөгч хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэхдээ үйлчлүүлэгчээс хөлс /цаашид “өмгөөллийн хөлс” гэх/ авах бөгөөд хэмжээг өмгөөлөгч, үйлчлүүлэгч гэрээгээр харилцан тохиролцож тогтооно”, Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйн дүрмийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсгийн “15.2 “Хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг бичгээр байгуулж, гэрээнд Өмгөөллийн тухай хуулийн 22.2-т заасан зүйлийг тусгасан байна” гэснийг тус тус зөрчсөн байх тул Өмгөөллийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3 дахь хэсгийн 31.3.2-т зааснаар 2 жил түдгэлзүүлсэн