Монгол банкны Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2023 онд ямар сэдвээр сургалт, семинарт хамрагдах сонирхолтой байгааг тодорхойлох зорилготой судалгааны асуулгыг хүргүүлж байна.
Өмгөөлөгч Та бүхэн дээрх судалгаанд идэвхтэй хамрагдана уу.
Судалгааны холбоос: https://forms.gle/n9hnfK2uVADCNpeS8