Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй өмгөөллийн хуулийн этгээдүүд Өмгөөллийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт зааснаар …Улсын бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор хуулийн этгээдийн оноосон нэр хаяг түүнд ажиллах өмгөөлөгчдийн нэрсийг өмгөөлөгчдийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх… гэж заасны дагуу идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй Өмгөөллийн хуулийн этгээдүүд Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоонд 2023 оны 03 сарын 01-ний өдрийн дотор бүртгүүлнэ үү.
Лавлах утас: 70126861-3
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн анкет татах: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx…