Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1-д заасан чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн гишүүн /анхан, давж заалдах шатны шүүхээс тус бүр нэг шүүгч, нэг өмгөөлөгч, хоёр судлаач/-д нэр дэвшүүлэх зарыг олон нийтэд мэдээлж байна